Svět bludišť

Navštivte nás

Zde naleznete nejdůležitější informace pro návštěvníky.

Otevírací doba

Duben, květen, červen

Zavřeno

Červenec, srpen

Pondělí – Neděle
10:00 – 18:00

Září, říjen

Středa – Neděle
10:00 – 18:00

17.11. Otevírací doba světelná zoo Drnholec

Akce začíná 17.11. a pokračuje až do konce prosince, vždy od středy do neděle.

Středa – Neděle
16:00 – 20:00

Listopad - Prosinec

Středa – Neděle 

16:00-20:00

Vstupné pro jednotlivce i skupiny

Pro individuální cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Kontaktní informace naleznete v sekci kontakt.

Návštěvní řád bludiště

Obecná pravidla pro návštěvu našeho areálu. V návštěvním řádu je stručně popsáno, jak naše bludiště funguje a co je nutné dodržet.

Návštěvní řád

1. Zakoupením vstupenky souhlasíte s návštěvním řádem a jeho dodržováním. Návštěvnicí jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

2. Návštěvníci jsou povinni chovat se v areálu bludiště tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru obvyklou. Návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu čistotu a pořádek.

3. Vstup a užívání areálu uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Návštěvníci jsou povinni si v areálu počínat tak, aby předcházeli vzniku újmy na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob. Provozovatel neodpovídá návštěvníkům za škodu jim vzniklou způsobenou v důsledku vstupu do areálu.

4. Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny provozovatele.

5. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

6. Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu. Stejně tak jsou návštěvníci povinni informovat provozovatele o hrozících úrazech a vzniku újmy a/nebo o porušení a/nebo hrozícím porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

7. Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka činností jiného návštěvníka/návštěvníků, a to ani v případě úmyslného jednání. Náhradu újmy lze uplatnit výhradně přímo na osobě/osobách, která/které svým jednáním danou újmu způsobila/způsobily.

8. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu a/nebo zničení věci návštěvníků odložené mimo prostory k tomu provozovatelem.

9. Návštěvníci nejsou oprávněni po nákupu vstupenky (rezervace) od ní odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž rezervace (vstupenka) opravňuje, které je poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku

10. Návštěvníci areálu mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:

·        zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;

·        leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;

·        pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;

·        alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;

·        zvířata bez vodítka a náhubku s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;

·        materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

·        nadměrná zavazadla s výjimkou dětských kočárků;

O zákazu vnášení jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pracovník provozovatele.

11. Návštěvníkům areálu je dále zakázáno:

·        vstupovat do areálu po užití alkoholu nebo omamných a psychotropních látek;

·        přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy apod.;

·        vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost;

·        vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci;

·        vstupovat s jídlem a pitím a/nebo zde jídlo či pití konzumovat;

·        pořizovat v areálu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;

·        používat drony či podobná elektronická zařízení bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;

·        kouřit (včetně elektronických cigaret) mimo prostory k tomu případně vyznačené provozovatelem;

·        konzumovat nápoje a potraviny mimo prostory k tomu případně vyznačené provozovatelem;

·        zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;

·        svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu;

·        ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu;

·        popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;

·        konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;

·        pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace
a plochy za tím účelem označené provozovatelem;

·        pohybovat se po areálu jinak než výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků, mechanických a invalidních vozíků;

·        trhat či jakkoli jinak poškozovat kukuřici a tedy bludiště;

·        zvířata odepínat z vodítka;

·        porušovat pravidla podle aktuálních epidemiologických opatření;

·        chovat se v rozporu s pokyny a nařízení provozovatele.

12. Jízdní kola jsou návštěvníci povinni ponechat na místě určeném provozovatelem.

13. Vstupenku je návštěvník povinen si uchovat a v době návštěvy ji mát vždy u sebe.

14. Za nezletilé děti zodpovídá jejich zákonný zástupce, provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi.

15. Děti do 7 let mohou vstupovat do areálu vždy jen v doprovodu platícího dospělého.

16. Své čtyřnohé mazlíčky musí mít návštěvníci vždy na vodítku.

17. Návštěvník bludiště ručí za škody způsobené nedbalostí, nebo úmyslem, nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

18. Při porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů je možno návštěvníka neprodleně vykázat, a to bez jakékoliv finanční náhrady.

19. Vstupem do areálu návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového či zvukového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky provozovateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

20. Provozovatel si vyhrazuje právo provést změny v tomto návštěvním řádu.

201. Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být upřesněna či změněna podle aktuálních podmínek k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 upravených v Mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. stanovených příslušnou hygienickou stanicí.

22. Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění