Svět bludišť

Návštěvní řád

 1. Zakoupením vstupenky souhlasíte s návštěvním řádem a jeho dodržováním.
 2. Vstup do bludiště je pouze na vlastní nebezpečí.
 3. Vstupenku si uschovejte a po dobu návštěvy ji mějte prosím u sebe.
 4. Za nezletilé děti zodpovídá jejich zákonný zástupce, provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi.
 5. Děti do 7 let vždy v doprovodu platícího dospělého.
 6. Své čtyřnohé mazlíčky mějte prosím vždy na vodítku.
 7. Zákaz vstupu do bludiště v podnapilém stavu a po užití omamných látek.
 8. Zákaz psaní na herní tabule.
 9. Zákaz trhat či jakkoli jinak poškozovat kukuřici a tedy bludiště.
 10. Je zakázáno chodit mimo vyznačené cesty.
 11. Návštěvník bludiště ručí za škody způsobené nedbalostí, nebo úmyslem, nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 12. Při porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů je možno návštěvníka neprodleně vykázat, a to bez jakékoliv finanční náhrady.
 13. V případě, že bude v souvislosti s pobytem v bludišti způsobena škoda na zdraví, je poškozený povinen vznik této škody oznámit bez zbytečného odkladu obsluhujícímu personálu, v případě dětí jejich doprovod.
 14. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení společnosti provozující zařízení.
 15. Návštěvník vstupem do bludiště uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie a videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v bludišti, smějí být použity dle uvážení provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu.